Trang chính
Trang chủ Gửi bài Liên hệ Tìm kiếm Tải Files Thăm dò dư luận
 Chuyên mục 
 Thành viên có mặt 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001084913
IP của bạn: 3.234.244.18
 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Lịch 
Tháng Tư 2020
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 <  > 
 
Tin tức » Tài liệu văn bản luật cần tra cứu 09.04.2020 16:23

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG - CÁN BỘ ĐANG THI HÀNH KỶ LUẬT VẪN ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Ông Cao Văn Nguyện nguyên là Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Trong các năm đương chức ông Nguyện có các sai phạm sau đây: Không công khai tài chính năm 2009, lập các hợp đồng giả để quyết toán khống tiền công tác phí, như việc cơ quan đi công tác không sử dụng phương tiện là đò nhưng ông Nguyện vẫn chỉ đạo cho nhân viên thuộc quyền lập hợp đồng khống thuê đò của các chủ đò tại xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy (trong thực tế không có các chủ đò như tên ghi trong các hợp đồng). Không chi trả tiền khoán công tác phí cho số anh em đi công tác thực tế trong năm 2008 mà đến cuối năm mới chi trả cho mỗi người tập sự một lần đi công tác xã là 30.000 đồng, phường 20.000 đồng, nhưng khi thanh toán với kho bạc thì số tiền mỗi dấu đóng trên công lệnh lại là 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Xem tiếp...

Luật thi hành án năm 2008 ( tiếp theo)

[13.11.2013 15:16]
Điều 106. Đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản
1. Người mua được tài sản thi hành án, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó.
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng cho người mua, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm cung cấp đầy đủ những văn bản, giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này cho người mua tài sản thi hành án, người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.
3. Hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự;
b) Bản sao bản án, quyết định;
c) Quyết định thi hành án, quyết định kê biên tài sản;
d) Văn bản bán đấu giá thành hoặc biên bản giao nhận tài sản để thi hành án;
đ) Giấy tờ khác có liên quan đến tài sản, nếu có.
4. Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất mà không có giấy chứng nhận hoặc không thu hồi được giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu mà không có giấy tờ đăng ký hoặc không thu hồi được giấy tờ đăng ký thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu.
Giấy tờ được cấp mới có giá trị thay thế cho giấy tờ không thu hồi được.

[Đã đọc: 1668]
Xem tiếp...

Luật thi hành án năm 2008 ( tiếp theo)

[13.11.2013 15:11]
Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án
1. Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án đối với tổ chức được thực hiện như sau:
a) Trường hợp hợp nhất thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
b) Trường hợp sáp nhập thì tổ chức sáp nhập tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
c) Trường hợp chia, tách thì cơ quan ra quyết định chia, tách phải xác định rõ cá nhân, tổ chức tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án theo quyết định chia, tách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Nếu quyết định chia, tách không quy định nghĩa vụ của các tổ chức mới thì sau khi chia, tách các tổ chức mới có trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị chia, tách;
d) Trường hợp giải thể thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết trước khi ra quyết định. Trường hợp quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị giải thể được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.
Cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải thể theo quy định của pháp luật.
Trường hợp tài sản để thi hành án không còn do thực hiện quyết định giải thể trái pháp luật thì cơ quan ra quyết định giải thể phải chịu trách nhiệm thi hành phần nghĩa vụ của tổ chức bị giải thể tương ứng với tài sản đó;
đ) Trường hợp phá sản thì quyền, nghĩa vụ thi hành án được thực hiện theo quyết định về phá sản;
e)Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần mà trước đó chưa thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của mình thì sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp đó tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.
2. Trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án là cá nhân chết thì quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật về thừa kế.
3. Trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án hoặc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo quy định của Luật này.
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với cá nhân, tổ chức mới tương ứng với quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao và ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án trước đây.
Đối với các quyết định, thông báo khác về thi hành án thì tùy từng trường hợp cụ thể mà cơ quan thi hành án dân sự giữ nguyên, thu hồi hoặc ra các quyết định, thông báo khác phù hợp theo quy định của Luật này.
4. Trường hợp đương sự thỏa thuận về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ về thi hành án cho người thứ ba thì người thứ ba có quyền, nghĩa vụ của đương sự.

[Đã đọc: 1537]
Xem tiếp...

Luật thi hành án dân sự năm 2008

[13.11.2013 15:06]
Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại (sau đây gọi chung là bản án, quyết định); hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.
[Đã đọc: 1547]
Xem tiếp...

Luật Khiếu nại tố cáo

[13.11.2013 14:53]
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.
Khiếu nại đã được thụ lý để giải quyết trước ngày Luật này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Văn An

[Đã đọc: 590]
Xem tiếp...

BỘ LUẬT HÌNH SỰ

[25.03.2010 09:15]
CHỦ TỊCH NƯỚC
04-01-2000 - Lệnh của Chủ tịch nước số 01/L-CTN về việc công bố Bộ luật hình sự.
- Bộ luật hình sự.
- Nghị quyết của Quốc hội số 32/1999/QH10 về việc thi
hành Bộ luật hình sự.
CHỦ TỊCH NƯỚC
LỆNH
của Chủ tịch nước số 01/L-CTN ngày 04/01/2000
về việc công bố Bộ luật hình sự
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,
nay công bố:
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999./.
Chủ tịch
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trần Đức Lương

[Đã đọc: 942]
Xem tiếp...

 Tin mới nhất 
 Đăng ký nhận tin 
Email của bạn

Định dạng tin

 Liên kết website 
 Danh ngôn 
Chân lý cuối cùng trên cõi đời này là tình yêu.
VOLTAIRE.
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Thăm dò dư luận

Thời gian mở trang: 0.111 giây. Số lần truy cập CSDL: 26
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.